AKAO RESORT 
充満日本魅力嘅渡假村、包你満意。
用真心服侍你享受今次嘅旅行。

離東京車程50分。
歓迎你光臨係富士山山脚嘅温泉街『熱海』。